Laisvos darbo vietos

Reikalingas psichologas Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykloje-daugiafunkciame centre.

Darbo krūvis – 0,5 etato, darbo sutartis neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. Turėti psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinius laipsnius arba psichologo kvalifikaciją (specialybę), įgytą baigus studijas pagal vienos pakopos aukštojo mokslo programas.

2. Būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše.

3. Mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus.

4. Mokėti bent vieną užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: vokiečių, anglų ar prancūzų pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą, ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu būtų privalumas.

5. Gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

6. Gebėti inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones.

7. Gebėti bendradarbiauti su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinių problemas.

Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu Nr. XIII-198, kuris priklauso nuo kvalifikacijos ir darbo stažo.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentas dokumentus gali pateikti asmeniškai darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val. mokyklos raštinėje adresu: Kretingos g. 21, 97210 Jokūbavo k., Kretingos r. arba elektroniniu paštu: rastine@astulginskiomokykla.lt (nuskenuotus ir pasirašytus).

Pasiteirauti galite tel. 8 (445) 49653

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.

Atrankos būdas – pokalbis su pakviestais pretendentais. Apie konkretų pokalbio laiką pretendentai bus informuoti asmeniškai telefonu.

Informuojame, kad vadovaujantis Švietimo įstatymu ir Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, įdarbinant bus tikrinami asmens duomenys.

Reikalingas pradinio ugdymo mokytojas

Darbo krūvis: 1,09 etato.

Darbo užmokestis priklauso nuo turimo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos (dirbant 1 etatu atlyginimas gali būti nuo1508,46 iki 2118,54, neatskaičius mokesčių).

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo pradžia nuo 2023 m. gruodžio 1 d.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir teisę dirbti pradinio ugdymo mokytoju pagal Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą.

Darbo vieta tinkama ir paskutinių kursų studentams, studijuojantiems pagal pedagogikos krypties  studijų programą (toliau – studentas), kurią baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. gyvenimo aprašymą;
  5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
  7. Studentas vietoj 3 ir 5 punkte nurodytų dokumentų pateikia pažymą iš aukštosios mokyklos, kurioje turi būti nurodyta studijų kryptis, studijų pakopa, kursas ir pedagoginių studijų būdas (lygiagretusis ar gretutinis).

Dokumentus pretendentai pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku, adresu: Kretingos g. 21, Jokūbavo k., Kretingos r. arba elektroniniu paštu: rastine@astulginskiomokykla.lt  iki 2023 m. lapkričio 20 d. Dokumentų originalai  pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, kviečiami į atrankos pokalbį. Apie pokalbio laiką ir vietą informuojami asmeniškai telefonu ir/ar elektroniniu paštu.
Telefonas pasiteiravimui: 8 (445) 49653.

Informuojame, kad vadovaujantis Švietimo įstatymu ir Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, įdarbinant bus tikrinami asmens duomenys.

Archyvas

English EN Lietuvių kalba LT
Skip to content