Laisvos darbo vietos

Reikalingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui Baublių skyriuje 1 (vienu) etatu

Reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  • turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
  • turėti ne mažiau kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;
  • lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus;
 1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi:

2.1.mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, puikiai išmanyti elektroninio dienyno, Mokinių registro, KELTO ir kitų informacinių sistemų funkcionalumą;

 • žinoti bei išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius bendrojo lavinimo mokyklų veiklą;
 • išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, mokymo tikslus, uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas;
 • išmanyti dokumentų valdymą, žinoti dokumentų rengimo taisykles ir raštvedybą;
 • išmanyti kokybės vadybos sistemos principus, mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
 • gebėti užtikrinti mokinių saugumą, emociškai saugią mokymo(si) aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias pagal Mokyklos nustatytą tvarką;
 • būti pareigingam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, gebėti dirbti komandoje;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą;
 • Rengti ataskaitas, aiškiai ir sklandžiai komunikuoti teikiant informaciją žodžiu, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

Funkcijos:

3.1. bendradarbiauti su gimnazijos direktoriaus pavaduotojais ugdymui nustatant ugdymo prioritetus tikslus, uždavinius;

3.2. Teikti siūlymus Mokyklos strateginiam, metiniam veiklos planui;

3.3. organizuoti Mokyklos ugdymo, veiklos planų (Skyriaus dalies) rengimą, stebėti jų įgyvendinimą;

3.4. parengti Skyriaus formaliojo ugdymo pamokų tvarkaraštį, esant reikalui jį koreguoti ir tvirtinti;

3.5. koordinuoti ir stebėti ugdymo procesą, ugdymo programų vykdymą, ir teikti siūlymus dėl proceso gerinimo;

3.6. konsultuoti mokytojus, teikti pagalbą rengiant mokytojų veiklos planavimo dokumentus (ilgalaikius, trumpalaikius planus, programas), stebėti jų įgyvendinimą;

3.7. stebėti kontrolinių darbų grafikus, jų atitikimą higienos normoms;

3.8. planuoti, organizuoti ir stebėti mokinių testavimą, organizuoti ir stebėti bendros mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos fiksavimą (raštu bei elektroniniu būdu) ir kitus su ugdymu susijusius tyrimus bei vertinti jų rezultatus;

3.9. organizuoti ir stebėti savarankišką mokymąsi ir mokymą namuose bei atsiskaitymą;

3.10. planuoti, organizuoti ir stebėti darbą su ypač gabiais mokiniai;

3.11. organizuoti ir stebėti mokinių mokymosi krūvių bei mokiniams skiriamų namų darbų apimtis;

3.12. rengti Skyriaus ugdymo stebėsenos planus, stebėti pamokas, renginius, konsultuoti mokytojus siekiant ugdymo proceso kokybės gerinimo;

3.13. organizuoti pamokų pavadavimus;

3.14. rengti ir teikti direktoriui siūlymus dėl Skyriaus ugdymo proceso užtikrinimo bei gerinimo (klasių dalijimo į grupes, mobiliųjų grupių sudarymo, mokinių krūvio reguliavimo ir optimizavimo priemonių planų, reikalingų įsigyti vadovėlių, jų komplektų dalių, mokymo priemonių, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo(-si) mokymo priemonių ir literatūros poreikio sąrašų ir kt.);

3.15. organizuoti ir stebėti socialinės, psichologinės pagalbos mokiniams prioritetų nustatymą, pagalbos planavimą ir teikimą, konsultavimo bei švietimo organizavimo Skyriuje ir už jo ribų teikimą;

3.16. vykdyti pagalbos mokiniui specialistų veiklos stebėseną, dokumentų pildymą;

3.17. organizuoti specialiojo ugdymo paslaugų poreikio nustatymą ir teikimą;

 1. vykdyti Skyriaus mokinių teisės pažeidimų prevenciją, informuoti Mokyklos socialinį pedagogą apie mokymosi motyvacijos ir lankomumo problemų turinčius mokinius, informuoti suinteresuotas institucijas apie vengiančius mokytis vaikus ir įstatymų nustatyta tvarka taikyti poveikio priemones;

3.19. inicijuoti ir stebėti dalyvavimą su ugdymo procesu susijusiuose renginiuose (olimpiados, konkursai ir kt.), kuriuos rengia ne Mokykla;

3.20. inicijuoti dalyvavimą regiono, šalies ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su ugdymo gerinimu;

3.21. planuoti ir stebėti mokinių socialinės ir kultūrinės pažintinės veiklos organizavimą;

3.22. Mokyklos administracijos pasitarimuose aptarti ugdymo proceso organizavimo bei kitos veiklos Skyriuje problemas;

3.23. rengti ir nustatyta tvarka teikti teisės aktuose numatytą su ugdymu susijusią informaciją, Skyriaus ataskaitas ugdymo klausimais Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui ir kitoms institucijoms;

3.24. dalyvauti ir teikti informaciją  rengiant atsakymus, ataskaitas (pastabas, komentarus) Mokyklos darbo grupėms ir komisijoms bei kitoms institucijoms;

3.25. stebėti saugaus elgesio instruktažų mokiniams pravedimą, koordinuoti išvykų dokumentų forminimą;

3.26. koordinuoti klasių vadovų veiklą;

3.27. organizuoti ir koordinuoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklą.

3.28. organizuoti ir stebėti mokytojų dalykininkų ir klasių vadovų bendradarbiavimą;

3.29. koordinuoti ir stebėti elektroninį dienyną;

3.30. vykdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių veiklos, dokumentų tvarkymo stebėseną;

3.31. rengti neformaliojo švietimo poreikio analizę, inicijuoti programų rašymą, rengti ataskaitas. Vertinti ir derinti neformaliojo švietimo programas, stebėti jų vykdymą;

3.32. rengti neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštį, esant reikalui jį koreguoti ir teikti tvirtinimui;

3.33. vykdyti  neformaliojo švietimo dokumentacijos tvarkymo stebėseną;

3.34. rengti įsakymus, susijusius su neformaliuoju švietimu ir pagalbos organizavimu;

3.35. organizuoti su neformaliuoju švietimu ir pagalba susijusius tyrimus ir vertinti jų rezultatus;

3.36. organizuoti ir stebėti Skyriaus profesinio informavimo ir karjeros planavimo vykdymą;

3.37. planuoti, teikti pagalbą ir stebėti su neformaliojo švietimo procesu susijusių renginių Skyriuje ir už jo ribų organizavimą;

3.38. inicijuoti mokinių užimtumą po pamokų ir mokinių atostogų metu, vykdyti mokinių užimtumo po pamokų ir mokinių atostogų metu stebėseną;

3.39. rengti teisės aktuose numatytą su neformaliuoju švietimu ir pagalba susijusią  informaciją savivaldybių bei valstybinėms organizacijoms ir institucijoms;

3.40. analizuoti įsigyjamų formaliojo ir neformaliojo švietimo ir pagalbos priemonių ir literatūros poreikį rengti sąrašus, stebėti klasių ir kabinetų būklę bei vertinti jų įrangos atitikimą formaliojo ir neformaliojo švietimo ir pagalbos proceso poreikiui bei inicijuoti jų atnaujinimą (papildymą);

3.41. rengti ir teikti direktoriui siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, analizuoti kvalifikacijos tobulinimo situaciją Skyriuje, teikti pagalbą mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams, rengiantis atestacijai, dalyvauti jų vertinime;

3.42. mokslo metų pabaigoje analizuoti ir derinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų veiklos  ir kvalifikacijos tobulinimo ataskaitas;

3.43. vertinti Skyriaus mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų ir kitų darbuotojų kvalifikaciją, rengti ir teikti direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo;

3.44. inicijuoti, organizuoti Skyriaus metodinę veiklą  ir  teikti  informaciją Mokyklos metodinei tarybai;

3.45. organizuoti ir stebėti informacijos skelbimą Mokyklos interneto svetainėje;

3.46. inicijuoti ir teikti pagalbą dalyvaujant regiono, šalies, tarptautiniuose projektuose;

3.47. vykdyti mokinių nemokamo maitinimo organizavimą ir stebėseną.

3.48. koordinuoti mokinių pavėžėjimą

3.49. derinti mokinių ir vaikų priėmimą į Skyrių, mokymosi sutartis tėvais (globėjais, rūpintojais) ir  teikti direktoriui pasirašyti;

3.50. organizuoti tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą ugdymo, švietimo ir pagalbos klausimais;

3.51. organizuoti ir stebėti mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginį švietimą ir individualų konsultavimą;

3.52. derinti Skyriaus mokinių ir mokytojų registrų duomenis;

3.53. pildyti Skyriaus pedagoginių darbuotojų  darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

3.54. sudaryti mokytojų darbo laiko grafikus;

3.55. rengti ir teikti direktoriui pedagoginių darbuotojų  tarifinį sąrašą;

3.56. koordinuoti Skyriaus veiklos kokybės įsivertinimą;

3.57. pildyti Skyriaus statistines ataskaitas, registrus, suvesti duomenis į sistemą KELTAS;

3.58. nustatyta tvarka atsiskaityti už Skyriaus darbą;

3.59. įvykus nelaimingam atsitikimui, ekstremaliai situacijai arba staiga susirgus mokiniui ar Skyriaus darbuotojui, informuoti Mokyklos direktorių, esant poreikiui iškviesti pagalbą;

3.60. tobulinti kvalifikaciją;

3.61. esant reikalui, vykdyti kitus Mokyklos direktoriaus nurodytus darbus, neviršijant nustatyto darbo laiko.

Darbo užmokestis:

Nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedu. Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (pareiginės algos baziniais dydžiais) priklausomai nuo darbuotojo profesinio darbo patirties (metais) .

Dokumentai, kurie turi būti pateikti iki 2022-09-23 per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
 4. Gyvenimo aprašymą, nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodant dalykines savybes).
 5. Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496).

Pretendentų atranka – pokalbis. Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą atrankoje bus išsiųsti el. laišku individualiai ir per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Reikalingas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Baublių skyriuje
Darbo krūvis 1,34 etato
Darbo sutarties rūšis: terminuota
Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d Lietuvos Respublikos
Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą
įstatymu Nr. XIII-198, kuris priklauso nuo kvalifikacijos ir darbo stažo..
Pretendentai į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Gyvenimo aprašymą.
2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
Dokumentus pristatyti asmeniškai arba elektroniniu paštu: rastine@astulginskiomokykla.lt
iki 2022 m. rugsėjo 23 d.
Telefonas pasiteiravimui: 8 (445) 49653.

Reikalingas matematikos mokytojas

Reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, atitinkantis pedagogo kvalifikaciją

Darbo krūvis: 16 kontaktinių valandų per savaitę
Darbo sutarties rūšis: neterminuota
Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, kuris priklauso nuo kvalifikacijos ir darbo stažo..
Darbo pradžia 2022 m. rugsėjo 1 d.

Pretendentai į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Gyvenimo aprašymą.
  2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. Dokumentus pristatyti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku, adresu: Kretingos g. 21, Jokūbavo k., Kretingos r. ar elektroniniu paštu: rastine@astulginskiomokykla.lt iki 2022 m. rugpjūčio 25 d.

Pretendentai bus informuoti telefonu ir elektroniniu paštu apie atrankos vykdymo vietą ir laiką

Telefonas pasiteiravimui: 8 (445) 49653.


 Reikalingas informacinių technologijų mokytojas

Reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, atitinkantis pedagogo kvalifikaciją

Darbo krūvis: 5 kontaktinės valandos per savaitę
Darbo sutarties rūšis: neterminuota
Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, kuris priklauso nuo kvalifikacijos ir darbo stažo..
Darbo pradžia 2022 m. rugsėjo 1 d.

Pretendentai į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Gyvenimo aprašymą.
  2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. Dokumentus pristatyti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku, adresu: Kretingos g. 21, Jokūbavo k., Kretingos r. ar elektroniniu paštu: rastine@astulginskiomokykla.lt iki 2022 m. rugpjūčio 25 d.

Pretendentai bus informuoti telefonu ir elektroniniu paštu apie atrankos vykdymo vietą ir laiką

Telefonas pasiteiravimui: 8 (445) 49653.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.
Telefonas pasiteiravimui: 8 (445) 49653.

Reikalingas dorinio ugdymo (tikybos) mokytojas

Reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, atitinkantis pedagogo kvalifikaciją

Darbo krūvis: 5 sav. kontaktinės valandos
Darbo sutarties rūšis: neterminuota
Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, kuris priklauso nuo kvalifikacijos ir darbo stažo..
Darbo pradžia 2022 m. rugsėjo 1 d.

Pretendentai į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Gyvenimo aprašymą.
  2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. Dokumentus pristatyti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku, adresu: Kretingos g. 21, Jokūbavo k., Kretingos r. ar elektroniniu paštu: rastine@astulginskiomokykla.lt iki 2022 m. rugpjūčio 25 d.

Pretendentai bus informuoti telefonu ir elektroniniu paštu apie atrankos vykdymo vietą ir laiką

Telefonas pasiteiravimui: 8 (445) 49653.

 

Reikalingas meninio ugdymo  mokytojas darbui ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse

Reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, atitinkantis pedagogo kvalifikaciją

Darbo krūvis: 0,25 etato
Darbo sutarties rūšis: neterminuota
Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, kuris priklauso nuo kvalifikacijos ir darbo stažo..
Darbo pradžia 2022 m. rugsėjo 1 d.

Pretendentai į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Gyvenimo aprašymą.
  2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. Dokumentus pristatyti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku, adresu: Kretingos g. 21, Jokūbavo k., Kretingos r. ar elektroniniu paštu: rastine@astulginskiomokykla.lt iki 2022 m. rugpjūčio 25 d.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.
Telefonas pasiteiravimui: 8 (445) 49653.

 

Reikalingas:

specialusis pedagogas – darbo krūvis 0,5 etato, logopedas – darbo krūvis 0,75 etato, sutartis neterminuota;

Aukštasis išsilavinimas, atitinkantis specialiojo pedagogo kvalifikaciją.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymą dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. gyvenimo aprašymą;
 5. specialiojo pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti kitų darboviečių rekomendacijų.

Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, kuris priklauso nuo kvalifikacijos ir darbo stažo.

Atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentus pristatyti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku, adresu: Kretingos g. 21, Jokūbavo k., Kretingos r. ar elektroniniu paštu: rastine@astulginskiomokykla.lt iki 2022 m. birželio 27 d. 16.00 val

Pretendentai bus informuoti telefonu ir elektroniniu paštu apie atrankos vykdymo vietą ir laiką

Telefonas pasiteiravimui: 8 (445) 49653.

 

 

 

Archyvas

English EN Lietuvių kalba LT
Skip to content