Laisvos darbo vietos (archyvas)

Archyvas

 Pareigų pavadinimas: Ūkio dalies vedėjas, 1 (vienu) etatu

Reikalavimai:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
 2. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų LR Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.
 3. Mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip A1 kalbos mokėjimo lygiu.
 4. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, švietimo įstaigų ūkinę veiklą reglamentuojančius dokumentus, higienos normų reikalavimus, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, viešųjų pirkimų įstatymą ir viešųjų pirkimų organizavimo tvarką, žinoti viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodiką ir kt.
 5. Būti išklausius priešgaisrinės, darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės saugos, kursus bei turėti tai patvirtinančius pažymėjimus.
 6. Gebėti sklandžiai ir nuosekliai dėstyti mintis žodžiu bei raštu.
 7. Mokėti dirbti pagrindinėmis „Microsoft Office“ programomis, „Internet Explorer“, centrine viešųjų pirkimų informacine sistema ir kt.
 8. Gebėti spręsti techninius klausimus, turėti praktinių darbo įgūdžių organizuojant ūkio dalies darbą, gebėti dirbti komandoje ir individualiai.
 9. Išmanyti mokyklos pastatų, statinių, patalpų eksploatavimo, priežiūros, remonto ir profilaktikos darbų atlikimo tvarką, buitinių medžiagų sandėliavimo ir saugojimo reikalavimus.
 10. Išmanyti pirkimo-pardavimo sutarčių, sąmatų sudarymo ir įgyvendinimo būdus.
 11. Išmanyti dokumentų rengimo taisykles.
 12. Privalumas – analogiško darbo patirtis.

Funkcijos:

 1. Organizuoti mokyklos techninio personalo darbą, vadovauti ir užtikrinti, kad ūkio objektai būtų tinkamai prižiūrimi, nesukeliant mokyklos veiklos sutrikimų.
 2. Organizuoti mokyklos teritorijos, pastato techninę, patalpų priežiūrą ir užtikrinti jų tvarką.
 3. Organizuoti mokyklos gaisrinę saugą.
 4. Organizuoti energijos tiekimą mokyklai.
 5. Organizuoti priemonių, medžiagų, inventoriaus ir įrangos tiekimą mokyklai.
 6. Organizuoti priemonių, medžiagų ir inventoriaus saugojimą, remontą, išdavimą, apskaitą ir nurašymą.
 7. Organizuoti ir atlikti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras bei administruoti Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (toliau – CVPIS).
 8. Informuoti nedelsiant mokyklos direktorių dėl nelaimingų atsitikimų darbo vietoje ir pakeliui į darbą / į namus, vagysčių, gaisrų ar užsidegimo atvejų, nustatytos tvarkos pažeidimų, techninių avarijų ir gedimų.
 9. Rengti ir teikti atsakymus į interesantų teikiamus klausimus telefonu ir elektroniniu paštu, darbo ataskaitas mokyklos direktoriui, duomenis auditui pagal šios pareigybės kompetenciją, vidaus ir siunčiamųjų dokumentų projektus, kitus dokumentus, sąskaitas-faktūras – mokyklos direktoriui pasirašyti, pagal atliekamas darbo funkcijas.
 10. Kaupti, sisteminti ir saugoti dokumentus, susijusius su funkcijų vykdymu, pagal patvirtintą mokyklos dokumentacijos planą iki jų perdavimo į archyvą.

Darbo užmokestis:

Nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 2 priedu. Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (pareiginės algos baziniais dydžiais) priklausomai nuo darbuotojo profesinio darbo patirties (metais) .

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
 4. Gyvenimo aprašymą, nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodant dalykines savybes).
 5. Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496).

Pretendentų atranka – pokalbis. Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą atrankoje bus išsiųsti el. laišku individualiai ir per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

2020-08-13

Reikalingi darbuotojai

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. reikalingas:

specialusis pedagogas – darbo krūvis 0,5 etato, sutartis terminuota;

Aukštasis išsilavinimas, atitinkantis specialiojo pedagogo kvalifikaciją.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymą dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. gyvenimo aprašymą;
 5. specialiojo pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti kitų darboviečių rekomendacijų.

Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentus pristatyti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku, adresu: Kretingos g. 21, Jokūbavo k., Kretingos r. ar elektroniniu paštu: rastine@astulginskiomokykla.lt iki 2020 m. rugpjūčio 26 d. 16.00 val

Pretendentai bus informuoti telefonu ir elektroniniu paštu apie atrankos vykdymo vietą ir laiką

Telefonas pasiteiravimui: 8 (445) 49653.

 

 

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. reikalingas:

logopedas – darbo krūvis 0,75 etato, sutartis terminuota;

Aukštasis išsilavinimas, atitinkantis logopedo kvalifikaciją.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymą dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. gyvenimo aprašymą;
 5. logopedo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti kitų darboviečių rekomendacijų.

Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentus pristatyti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku, adresu: Kretingos g. 21, Jokūbavo k., Kretingos r. ar elektroniniu paštu: rastine@astulginskiomokykla.lt iki 2020 m. rugpjūčio 26 d. 16.00 val

Pretendentai bus informuoti telefonu ir elektroniniu paštu apie atrankos vykdymo vietą ir laiką

Telefonas pasiteiravimui: 8 (445) 49653.

 


2020-02-24  Reikalingas elektrikas

Reikalingas elektrikas (atsakingas už elektros ūkį).  Krūvis  0,25 etato (10 val. per  sav.). Darbo užmokestis  nuo 180 Eur.

Darbuotojas turi būti atestuotas ir turėti galiojantį energetikos darbuotojo pažymėjimą.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
3. gyvenimo aprašymą;
4. kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
Dokumentus pristatyti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku, adresu: Kretingos g. 21, Jokūbavo k., Kretingos r. ar elektroniniu paštu: rastine@astulginskiomokykla.lt


2019-12-10 Komisijos sudėtis

2019-09-11 Kretingos rajono savivaldybė skelbia konkursą Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms eiti


2019-11-18 Reikalingas socialinis pedagogas – darbo krūvis 0,5 etato, sutartis terminuota; Aukštasis išsilavinimas, atitinkantis socialinio pedagogo kvalifikaciją. Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymą dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. gyvenimo aprašymą;
 5. socialinio pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti kitų darboviečių rekomendacijų.

Atrankos būdas – pokalbis. Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu. Dokumentus pristatyti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku, adresu: Kretingos g. 21, Jokūbavo k., Kretingos r. ar elektroniniu paštu: rastine@astulginskiomokykla.lt iki 2019 m. gruodžio 4 d. 15.00 val. Pokalbis su pretendentais planuojamas 2019 m. gruodžio 7 d. Apie atrankos pokalbio laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai (telefonu). Telefonas pasiteiravimui: 8 (445) 49653.

 

Archyvas

English EN Lietuvių kalba LT Русский RU
Skip to content