Komisijos ir metodinės darbo grupės

Vaiko gerovės komisija

Julija Mačiukienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
Ramunė Šleinienė – pradinio ugdymo mokytoja;
Audronė Končienė –istorijos vyr. mokytoja;
Deimantė Paulė –  spec. pedagogė, logopedė;
Loreta Koženiauskienė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja,

Funkcijos: organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikimas kitų  su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio  ir pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Grupės pirmininkė – Alvadorija Keblytė, pradinio ugdymo mokytoja.

Virginija Kaunienė, mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
Nida Vaitiekienė, pradinio ugdymo mokytoja;
Alma Aleksandravičienė, mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
Ramunė Šleinienė, pradinio ugdymo mokytoja ;
Daiva Sajauskienė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja.

Funkcijos: plėtoja metodinę pradinio, ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų veiklą, siekiant aukštesnio dalykinio ir pedagoginio meistriškumo.

Pagrindinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Grupės pirmininkas – Kęstutis Valiukas, matematikos, fizinio ugdymo vyr. mokytojas.

Nomeda Domarkaitė – Budrienė, anglų k. vyr. mokytoja;
Audronė Končienė, istorijos vyr. mokytoja;
Rita Valiukienė, muzikos mokytoja metodininkė;
Loreta Koženiauskienė, lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja;
Rima Varinauskė, lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja;
Edmundas Narkus, geografijos vyr. mokytojas;
Rasa Mineikienė, informacinių technologijų  mokytoja metodininkė;
Sigutė Latakaitė, technologijų vyr. mokytoja;
Rima Stuopelienė, fizikos vyr. mokytoja;
Irmantas Patackas, tikybos vyr. mokytojas;
Irena Grabienė, etikos mokytoja metodininkė;
Renata Rusteikienė, dailės vyr, mokytoja;
Aldona Petrulienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė;
Veronika Kauliuvienė, biologijos mokytoja metodininkė;
Jūratė Kiškienė, šokio vyr. mokytoja.

Funkcijos: plėtoja metodinę pagrindinio ugdymo mokytojų veiklą, siekiant aukštesnio dalykinio ir pedagoginio meistriškumo.

Klasių vadovų metodinė grupė

Grupės pirmininkė – Ramunė Šleinienė, pradinio ugdymo mokytoja, 4 klasės vadovė.

Nida Vaitiekienė, pradinio ugdymo mokytoja, 1 klasės vadovė;
Daiva Sajauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, 2 klasės vadovė;

Alvadorija Keblytė, pradinio ugdymo mokytoja, 3 klasės vadovė;
Rita Valiukienė,  muzikos mokytoja metodininkė, 5 klasės vadovė;
Loreta Koženiauskienė, lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja, 6 klasės vadovė;
Kęstutis Valiukas, matematikos, fizinio ugdymo vyr. mokytojas, 7 klasės vadovas;
Rima Stuopelienė, fizikos, gamtos ir žmogaus, ekonomikos ir verslumo vyr. mokytoja, 8 klasės vadovė;
Nomeda Domarkaitė – Budrienė, anglų k. vyr mokytoja, 9 klasės vadovė;
Audronė Končienė, istorijos, pilietiškumo pagrindų, žmogaus saugos vyr. mokytoja, 10 klasės vadovė;

Funkcijos: bendrauja ir bendradarbiauja tarpusavyje, dalijasi gerąja darbo patirtimi, sprendžia iškilusias problemas.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologą) atestacinė komisija

Lidija Šiškienė – direktorė, komisijos pirmininkė;
Alma Aleksandravičienė, vyr. mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, narė;
Audronė Končienė, istorijos vyr. mokytoja, narė;
Rima Stuopelienė, fizikos vyr. mokytoja, narė.

Funkcijos: rengia mokytojų atestacijos programą, teikia informaciją mokytojams apie atestacijos tvarką ir atestacijos komisijos nutarimus , svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams.