Komisijos ir metodinės darbo grupės

Vaiko gerovės komisija

Ingrida Razutienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
Ramunė Šleinienė – pradinio ugdymo mokytoja;
Rita Stančienė – soc. pedagogė;
Viktorija Lukauskienė –  spec. pedagogė, logopedė;
Loreta Koženiauskienė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja,

Funkcijos: organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikimas kitų  su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio  ir pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Grupės pirmininkė – Nida Vaitiekienė, pradinio ugdymo mokytoja.

Virginija Kaunienė, mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
Alma Aleksandravičienė, mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;                                                                                                                                     Loreta Mangarovienė, mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
Ramunė Šleinienė, pradinio ugdymo mokytoja;                                                Alvadorija Keblytė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Daiva Sajauskienė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja.

Funkcijos: plėtoja metodinę pradinio, ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų veiklą, siekiant aukštesnio dalykinio ir pedagoginio meistriškumo.

Pagrindinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Grupės pirmininkas – Rasa Mineikienė, informacinių technologijų  mokytoja metodininkė;

Nomeda Domarkaitė – Budrienė, anglų k. vyr. mokytoja;
Audronė Končienė, istorijos vyr. mokytoja;
Rita Valiukienė, muzikos mokytoja metodininkė;
Loreta Koženiauskienė, lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja;
Rima Varinauskė, lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja;                          Kęstutis Valiukas, matematikos, fizinio ugdymo vyr. mokytojas;            Edmundas Narkus, geografijos vyr. mokytojas;
Sigutė Latakaitė, technologijų vyr. mokytoja;
Rima Stuopelienė, fizikos vyr. mokytoja;
Irmantas Patackas, tikybos vyr. mokytojas;
Irena Grabienė, etikos mokytoja metodininkė;
Renata Rusteikienė, dailės vyr, mokytoja;
Aldona Petrulienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė;
Veronika Kauliuvienė, biologijos mokytoja metodininkė;
Jūratė Kiškienė, šokio vyr. mokytoja.

Funkcijos: plėtoja metodinę pagrindinio ugdymo mokytojų veiklą, siekiant aukštesnio dalykinio ir pedagoginio meistriškumo.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologą) atestacinė komisija

Lidija Šiškienė – direktorė, komisijos pirmininkė;
Alma Aleksandravičienė, vyr. mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, narė;
Audronė Končienė, istorijos vyr. mokytoja, narė;
Rima Stuopelienė, fizikos vyr. mokytoja, narė.

Funkcijos: rengia mokytojų atestacijos programą, teikia informaciją mokytojams apie atestacijos tvarką ir atestacijos komisijos nutarimus , svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams.