Komisijos ir metodinės grupės

Vaiko gerovės komisija

Ingrida Razutienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
Inga Litvaitė – logopedė/specialioji pedagogė;

Julija Mačiukienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui (Baublių sk.);

Rita Stančienė – socialinė pedagogė metodininkė;
Ramunė Šleinienė – pradinio ugdymo mokytoja;
Kęstutis Valiukas – matematikos, fizinio ugdymo vyr. mokytojas;

Rima Varinauskė – lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja, informacinių technologijų mokytoja;

Robertas Žeimys – pradinio ugdymo mokytojas metodininkas.

Funkcijos: organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka kitas  su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologą) atestacinė komisija

Lidija Šiškienė – direktorė, komisijos pirmininkė;
Virginija Kaunienė – vyr. mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, narė;
Alvadorija Keblytė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, narė;
Rita Valiukienė – muzikos mokytoja metodininkė, narė.

Funkcijos: rengia mokytojų atestacijos programą, teikia informaciją mokytojams apie atestacijos tvarką ir atestacijos komisijos nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams.

Metodinė taryba

Ingrida Razutienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Inga Litvaitė – logopedė/specialioji pedagogė;

Julija Mačiukienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui (Baublių sk.);

Daiva Sajauskienė – ikimokyklinio, priešmokyklinio  ir pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Rita Stančienė –  socialinė pedagogė metodininkė;

Rima Stuopelienė – pagrindinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

Funkcijos: koordinuoja metodinių grupių veiklą, nustato pedagogų metodinės veiklos prioritetus, kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Mokykloje, teikia direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio  ir pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Daiva  Sajauskienė –  pradinio ugdymo mokytoja, grupės pirmininkė;

Virginija Kaunienė – mokytoja metodininkė dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
Alma Aleksandravičienė – vyr. mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

Aldona Sendrauskienė – mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

Asta Sabaliauskienė – vyr. mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
Eglė Valužienė – vyr. mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

Ramunė Šleinienė – pradinio ugdymo mokytoja;

Alvadorija Keblytė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Nida Vaitiekienė – pradinio ugdymo mokytoja;

Jūratė Kiškienė – šokio vyr. mokytoja;

Jolanta Kontrimaitė-Biuso – dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja;

Robertas Žeimys – pradinio ugdymo mokytojas metodininkas.

Pagrindinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Rima Stuopelienė – gamtos ir žmogaus, fizikos, ekonomikos ir verslumo vyr. mokytoja, chemijos mokytoja, grupės pirmininkė;

Nomeda Domarkaitė-Budrienė – užsienio kalbos (anglų) vyr. mokytoja;
Audronė Končienė – istorijos, pilietiškumo pagrindų vyr. mokytoja;
Rita Valiukienė – muzikos mokytoja metodininkė;
Loreta Koženiauskienė – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (rusų) vyr. mokytoja;
Rima Varinauskė – lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja, informacinių technologijų mokytoja;

Kęstutis Valiukas – matematikos, fizinio ugdymo vyr. mokytojas;

Edmundas Narkus – geografijos vyr. mokytojas;
Sigutė Latakaitė – technologijų mokytoja metodininkė;
Nadežda Kvedarienė – dorinio ugdymo (tikybos) vyr. mokytoja;
Irena Grabienė – dorinio ugdymo (etikos) mokytoja metodininkė;
Renata Rusteikienė – dailės vyr, mokytoja;
Veronika Kauliuvienė – biologijos mokytoja metodininkė;
Asta Žemaitienė – matematikos vyr. mokytoja.

Metodinių grupių funkcijos: planuoja ir aptaria ugdymo turinį (programas, mokymosi metodus, kontekstą, vaikų ir mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo(si) ir ugdymosi priemones bei patyrimą, kurį vaikai ir mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaiko jį vaikų ir mokinių individualioms reikmėms, nagrinėja praktinę veiklą, plėtoja pedagogų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Mokyklos strateginiais tikslais, ir kartu siekia mokinių ir Mokyklos pažangos.

English EN Lietuvių kalba LT
Skip to content