Komisijos ir metodinės grupės

Metodinė taryba

Ingrida Razutienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Rasa Mineikienė – pagrindinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Nida Vaitiekienė – ikimokyklinio, priešmokyklinio  ir pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Rita Stančienė –  socialinė pedagogė metodininkė;

Julija Mačiukienė – neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokytoja.

Funkcijos: koordinuoti metodinių grupių veiklą, siekti ugdymo kokybės, teikti siūlymus planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą ir inovacijų diegimą, plėtoti mokytojų bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą, aptarti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, skleisti pedagogines ir metodines naujoves.  

Vaiko gerovės komisija

Ingrida Razutienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
Ramunė Šleinienė – pradinio ugdymo mokytoja;
Rita Stančienė – socialinė pedagogė metodininkė;
Rima Varinauskė – lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja;

Kęstutis Valiukas – matematikos, fizinio ugdymo vyr mokytojas.

Funkcijos: organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka kitas  su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio  ir pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Grupės pirmininkė – Nida Vaitiekienė, pradinio ugdymo mokytoja.

Virginija Kaunienė, mokytoja metodininkė dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
Alma Aleksandravičienė, vyr, mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;                                                                                                                                   

Loreta Mangarovienė, vyr.  mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
Ramunė Šleinienė, pradinio ugdymo mokytoja;                                                Alvadorija Keblytė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Daiva Sajauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Funkcijos: plėtoja metodinę pradinio, ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų veiklą, siekiant aukštesnio dalykinio ir pedagoginio meistriškumo.

Pagrindinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Grupės pirmininkė – Rasa Mineikienė, informacinių technologijų, matematikos mokytoja metodininkė;

Nomeda Domarkaitė-Budrienė, anglų kalbos vyr. mokytoja;
Audronė Končienė, istorijos vyr. mokytoja;
Rita Valiukienė, muzikos mokytoja metodininkė;
Loreta Koženiauskienė, lietuvių kalbos ir literatūros, rusų kalbos vyr. mokytoja;
Rima Varinauskė, lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja;                          Kęstutis Valiukas, matematikos, fizinio ugdymo vyr. mokytojas;            Edmundas Narkus, geografijos vyr. mokytojas;
Sigutė Latakaitė, technologijų mokytoja metodininkė;
Rima Stuopelienė, fizikos vyr. mokytoja;
Irmantas Patackas, tikybos vyr. mokytojas;
Irena Grabienė, etikos mokytoja metodininkė;
Renata Rusteikienė, dailės vyr, mokytoja;
Veronika Kauliuvienė, biologijos mokytoja metodininkė;
Jūratė Kiškienė, šokio vyr. mokytoja.

Funkcijos: plėtoja metodinę pagrindinio ugdymo mokytojų veiklą, siekiant aukštesnio dalykinio ir pedagoginio meistriškumo.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologą) atestacinė komisija

Lidija Šiškienė – direktorė, komisijos pirmininkė;
Alma Aleksandravičienė, vyr. mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, narė;
Audronė Končienė, istorijos vyr. mokytoja, narė;
Rima Stuopelienė, fizikos vyr. mokytoja, narė.

Funkcijos: rengia mokytojų atestacijos programą, teikia informaciją mokytojams apie atestacijos tvarką ir atestacijos komisijos nutarimus , svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams.

English EN Lietuvių kalba LT
Skip to content