Savivaldos institucijos

MOKYKLOS TARYBA

Skaistė Stončienė – tėvų atstovė, pirmininkė;
Evaldas Žulkas – tėvų atstovas;
Iveta Ežerskė – tėvų atstovė;
Kęstutis Valiukas – mokytojas;
Nida Vaitiekienė – mokytoja;
Jolanta Kontrimaitė-Biuso – mokytoja, Baublių skyriaus atstovė.
Rusnė Mažonytė – 10 klasės mokinė;
Auksė Kabalinaitė – 8 klasės mokinė;
Lukas Pilibaitis – 9 klasės mokinys.

Funkcijos: teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių, kiekvienais metais vertina Mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą Savivaldybės merui, teikia siūlymus dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių vaikų, mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius, teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo, svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus, Mokyklos savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui, pritaria Mokyklos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, ugdymo planams, Mokyklos nuostatams ir darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus, teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo, svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, atlieka visuomeninę Mokyklos valdymo priežiūrą. Taryba už savo veiklą atsiskaito Mokyklos bendruomenei ne rečiau kaip kartą per metus.

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų tarybos pirmininkė – Rima Varinauskė, lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja, informacinių technologijų mokytoja.

Mokytojų tarybą sudaro visi Mokykloje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Funkcijos: aptaria švietimo politikos įgyvendinimo klausimus, svarsto bendrųjų programų įgyvendinimą, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, mokinių ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, teikia siūlymus dėl Mokyklos metinio plano, ugdymo planų įgyvendinimo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo, analizuoja mokinių sveikatos, socialinės paramos, mokymosi , prevencinės veiklos, poilsio ir mitybos, saugos klausimus.

MOKINIŲ TARYBA

Auksė Kabalinaitė – 8 klasės mokinė, pirmininkė;
Rusnė Mažonytė – 10 klasės mokinė, pavaduotoja;
Lukas Pilibaitis – 9 klasės mokinys, pavaduotojas;

Ema Makaravičiūtė – 5 klasės mokinė, narė;

Austėja Narvilaitė – 5 klasės mokinė, narė;

Rugilė Jasaitė – 6 klasės mokinė, narė;
Vaiva Bumblytė – 6 klasės mokinė narė;

Viltė Rusytė – 7 klasės mokinė, narė;

Andrėja Kabalinaitė –  7 klasės mokinė, narė;
Kamilė Alšauskaitė – 8 klasės mokinė, narė;

Ričardas Narbutas –  9 klasės mokinys, narys;
Milita Leonavičiūtė – 10 klasės mokinė, narė.

Funkcijos: inicijuoja ir padeda organizuoti Mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas. Teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės pilietinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo, deleguoja narius į Mokyklos tarybą.

KLASĖS TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) KOMITETAS  renkamas kiekvienoje klasėje, grupėje 1 metų kadencijai. Vadovauja išrinktas pirmininkas.

Funkcijos: aptaria saugumo maitinimo, ugdymosi, informacijos gavimo apie vaikus klausimus bei mokinių lankomumą, elgesį ir pažangumą, padeda organizuoti renginius, išvykas, kurti edukacines aplinkas, vykdyti profesinį informavimą ir ugdymą karjerai, teikia siūlymus Mokyklos tarybai ir Mokyklos direktoriui.

English EN Lietuvių kalba LT
Skip to content